Vuoden Coach 2023 – Dan Soback

Dan Soback on Vuoden Coach 2023

25.10.2023

Dan Soback on valittu Vuoden Coachiksi 2023. Vuoden Coach -tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt coachingin toimialan kehittymistä Suomessa, kasvattanut coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta sekä soveltanut ansioituneesti coachingia omassa työssään.

Dan Soback on noussut ansioituneeksi valmentavan johtajuuden edelläkävijäksi, ja hän on tehnyt vaikuttavaa työtä coachingin parissa. Hän on kehittänyt alalle kokonaisvaltaisen coaching-mallin ja kirjoittanut ja puhunut coachingista, valmentavasta otteesta ja johtajuudesta. Dan Soback on tunnustettu ylimmän johdon coach ja on kouluttanut laajalti johtajia ja esihenkilöitä.

Yksi Dan Sobackin huomionarvoinen piirre on hänen kykynsä tuoda uusia näkökulmia coachingiin ja valmentavaan johtamiseen, erityisesti huomioiden muuttuvat työelämän vaatimukset. Danin tulevaisuuteen suuntautuva näkökulma ja syvällinen ymmärrys ovat tehneet hänestä arvostetun toimijan alalla.

Dan Soback tunnetaan vahvasta läsnäolostaan. Hän on omistautunut auttamaan muita kasvamaan kohti viisasta johtajuutta uuden ajan toimintaympäristössä. Dan Soback on ansainnut paikkansa suomalaisen coachingin huipulla ja on kiistaton valinta Vuoden Coachiksi 2023.

Dan Soback tulevaisuuden hahmottajana

Viisaan johtajuuden ja valmentavan otteen lisäksi Dan toimii aktiivisesti myös tulevaisuuteen liittyvien keskeisten kysymysten ja ilmiöiden parissa. Hän on keskittynyt erityisesti laajempien yhteiskunnallisten metatrendien kartoittamiseen, sekä niiden vaikutusten tunnistamiseen yhteiskuntien, työelämän ja yksilöllisten elämäntyylien tasoilla.

Dan havainnoi maailmanjärjestelmän ja kulttuurin muutosta myös luomansa sivilisaatioiden syklejä kuvaavan mallin kautta. Työllään hän pyrkii tarjoamaan vastauksia erityisesti kolmeen kysymykseen: Mitä nyt on tapahtumassa? Miksi näin tapahtuu? Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Dan Soback on coach ja johtajuuden asiantuntija, joka on antanut merkittävän panoksensa suomalaiseen coaching-toimialaan. Hänen näkemyksensä ja taitonsa ovat tehneet hänestä ansaitusti Vuoden Coachin 2023. 

Dan Soback on Vuoden Coach 2023

Dan Soback lyhyesti:

  • Johtajuuteen erikoistunut puhuja, kirjoittaja, ja coach
  • Yli 20 vuoden kokemus johtajien ja työyhteisöjen kehittämisestä
  • Kirjoittanut kirjan Valmentava johtajuus, 2021 
  • Kouluttanut tuhansia coaching-taitojen ja johtamisen ammattilaisia
  • Erikoisosaaminen viisas johtajuus uuden ajan toimintaympäristössä
  • Vahva sitoutuminen valmentavaan otteeseen
  • Certified Business Coach Master
  • Coach (ICF)
  • DI (liiketoimintaverkostot)
  • NLP Associate Trainer

Mitä coaching on?

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa yksilöä tai ryhmää ottamaan käyttöön omia voimavarojaan, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa. Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Coaching-prosessin myötä itsetuntemus paranee, omat vahvuudet kirkastuvat ja toimintamallit selkiytyvät. Valmennuksen tavoitteena on hyvinvoiva, itseään ohjaava ja omaa potentiaaliaan hyödyntävä yksilö/ryhmä, joka tietää mitä haluaa ja kykenee saavuttamaan sen.

Suomen Coaching-yhdistys

Suomen Coaching-yhdistys on valinnut Vuoden Coachin vuodesta 2010 alkaen. Kaikki palkinnon saaneet ovat näkyviä coaching-alan vaikuttajia. Suomen Coaching-yhdistys on jäsenmäärältään Suomen suurin coachingia ja valmentavaa otetta kehittävä yhdistys. Suomen Coaching-yhdistys yhdistää coaching-ammattilaisia, kehittää heidän osaamistaan ja tekee coachingia tunnetuksi Suomessa.

Lisätietoja:

Dan Soback
Sähköposti: dan@johtajuuspuhetta.fi
Puhelin: 0400890393
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dansoback/

Suomen Coaching-yhdistys
Sähköposti: info@coaching-yhdistys.fi
Puhelin: 0405522764
Verkkosivusto: www.coaching-yhdistys.fihttps://vuodencoach.fi