Suomen Coaching-yhdistyksen eettinen ohjeisto

Kunnioitus

Kunnioitan asiakkaani tarpeita ja tavoitteita sekä hänen ainutlaatuisuuttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Ymmärrän, että coachingin sisällöt lähtevät aina asiakkaan omista tarpeista.

Ensisijainen tehtäväni on auttaa asiakastani selkeyttämään ja saavuttamaan hänen valitsemia tavoitteita.

Työskentelyni perustuu siihen, että asiakkaallani on kykyä ja osaamista kehittymiseen, ratkaisujen löytämiseen ja/tai omien tavoitteidensa saavuttamiseen.

Pidättäydyn ottamasta kantaa ja johtajuutta asiakkaani organisaation sisäisissä asioissa tai asiakkaani elämään liittyvässä päätöksenteossa.

Arvostan muita toimijoita, jotka tukevat asiakkaani ja/tai hänen organisaationsa kehittymistä.

Arvostan kollegoitani. Pyrin omalla toiminnallani myötävaikuttamaan kollegoideni onnistumista työssään.

Vastuullisuus

Pyrin tiedostamaan uskomuksiani, arvojani, normejani ja asenteitani, jotka saattavat vaikuttaa vaikuttaa työhöni.

Toimeksiannosta keskustellessani tunnistan tilanteet, joissa voi tulla eturistiriitoja tai työskentely kanssani ei ole asiakkaan edun mukaista, ja kerron näistä asiakkaalle.

Olen hinnoittelussa läpinäkyvä. Kirjaan sopimukseen kaikki kulut, jotka sisältyvät coaching-prosessiin. Mahdollisista ylimääräisistä kuluista neuvotellaan aina asiakkaan kanssa.

Vastaan laadituista sopimuksista ja huolehdin, että ne ovat tarkoituksenmukaisia asiakassuhteen onnistumisen kannalta.

Olen selkeä ja läpinäkyvä markkinoinnissa ja myynnissä. Annan oikean kuvan tarjotusta palvelusta.

Olen rehellinen ja kerron asiakkaalleni, jos on olemassa eturistiriitoja, joiden vuoksi suhteemme luottamuksellisuus tai objektiivisuus saattaa vaarantua.

Ymmärrän vastuuni asiakkaani hyvinvoinnista. Kaikki valitsemani toimenpiteet tähtäävät asiakkaan etuun.

Toimin asiakassuhteessa luottamuksellisesti ja avoimesti. Olen lojaali asiakkaan edustamaa organisaatiota kohtaan saamieni tietojen ja toimintatapojen suhteen.

Käsittelen ja säilytän asiakastietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tarkkailen asiakkaani tarpeita ja kehittymistä. Käyn keskustelun asiakkaan kanssa, jos asiakas ei hyödy minun työskentelystäni hänen coachinaan. En pitkitä asiakassuhdetta oman hyötyni vuoksi.

Olen tietoinen coaching-suhteessa mahdollisesti syntyvästä auktoriteettiasetelmasta ja suhtaudun siihen vastuullisesti.

Keskityn coachingissa käsittelemään läsnä olevan asiakkaani kehitystä hänen valitsemiensa teemojen kautta. Ohjaan asiakasta työskentelemään ensisijaisesti oman itsensä kautta.

Osaaminen

Huolehdin, että minulla on riittävän vahva ammatillinen pohja coachina toimiseen.

Ymmärrän, että tärkein työkaluni on oma persoonani. Pidän huolta, hyvinvoinnistani, voimavaroistani ja rajoistani.

Kehitän monipuolisesti osaamistani, ammattitaitoani ja itseäni.

Pyrin säännöllisesti hyödyntämään coachingia ja/tai työnohjausta kehittääkseni ja ylläpitääkseni työkykyäni, ammatillista osaamistani sekä ammatti-identiteettiäni.

Varmistan coaching-suhteessa riittävän ammatillisen etäisyyden asiakkaaseen, jotta kykenen työskentelemään neutraalisti ja objektiivisesti.

Tarkistettu 1.1.2023 / Hallitus