Suomen Coaching-yhdistyksen eettinen ohjeisto

 

Kunnioitus

 

Kunnioitan asiakkaani tarpeita ja tavoitteita sekä hänen ainutlaatuisuuttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Ymmärrän, että coachingin sisällöt lähtevät aina asiakkaan omista tarpeista. Minulla ei ole omia tavoitteita, jotka ohjaisivat toimintaani suhteessa asiakkaaseeni. Minun ainoa tavoitteeni on auttaa asiakastani saavuttamaan hänelle keskeiset tavoitteet.

Uskon siihen, että asiakkaani voi kehittyä ja että hänellä on jo olemassa tai hän kykenee hankkimaan kaikki ne voimavarat, jotka hän kehittymiseensä tarvitsee. Coachina kuuntelen asiakastani arvostavalla asenteella.

Olen asiakkaani tasa-arvoinen keskustelukumppani ja rakentava kommenteissani. En tee päätöksiä asiakkaani puolesta, vaan pyrin kaikin tavoin tukemaan häntä tekemään itseään koskevat päätökset.

Kunnioitan asiakkaani organisaatiota, enkä ota kantaa tai pyri ottamaan johtajuutta organisaation sisäisissä asioissa. Coachina kunnioitan organisaation muita toimijoita, jotka pyrkivät tukemaan ihmisten kehittymistä.

Keskityn coachingissa käsittelemään vain läsnä olevan asiakkaani kehitystä. Ohjaan myös asiakastani käsittelemään muutosta oman itsensä kautta.

Coachina kunnioitan kollegoitani, sillä kaikki voimme oppia toisiltamme uutta. Omalla toiminnallani pyrin myötävaikuttamaan
kaikkien eettisesti toimivien kollegojeni onnistumiseen työssään.

Vastuullisuus

 

Ymmärrän vastuuni asiakkaani hyvinvoinnista ja kaikki valitsemani toimenpiteet tähtäävät asiakkaan etuun. Olen rehellinen ja kerron asiakkaalleni, jos on olemassa eturistiriitoja, joiden vuoksi suhteemme luottamuksellisuus tai objektiivisuus saattaa vaarantua.

Coachin ja asiakkaan suhde rakentuu luottamukselle ja avoimuudelle. Coaching-suhteessa pidän riittävän ammatillisen etäisyyden, jotta kykenen ohjaamaan asiakastani neutraalisti ja objektiivisesti. Lisäksi olen ehdottoman lojaali asiakkaan edustamaa organisaatiota kohtaan saamieni tietojen ja toimintatapojen suhteen.

Tarkkailen asiakkaani tarpeita ja kehittymistä. Annan palautetta välittömästi, jos asiakas ei mielestäni hyödy suhteestamme tai minun työskentelystäni hänen coachinaan. En myöskään tietoisesti pitkitä asiakassuhdetta oman hyötyni vuoksi.

Vastaan tekemistäni sopimuksista ja pidän huolta siitä, että ne sisältävät kaikki asiakassuhteeseen vaikuttavat seikat.

Tunnistan roolini asiakkaan kehittymisen välineenä, mutta olen tietoinen myös suhteessa mahdollisesti syntyvästä auktoriteettiasetelmasta ja suhtaudun siihen vastuullisesti.

Osaaminen

 

Ymmärrän, että tärkein työkaluni on oma persoonani. Pidän siis huolta omasta hyvinvoinnistani ja voimavaroistani. Olen myös itse coachattavissa.

Olen tietoinen oman osaamiseni tasosta ja ymmärrän omat rajani. Kehitän osaamistani, ammattitaitoani ja itseäni jatkuvasti. Pyrin kaikin tavoin olemaan selvillä omista uskomuksistani, arvoistani, normeistani ja asenteistani, jotka saattavat vaikuttaa työhöni coachina. Pyrin tekemään näkyväksi omaa käyttöteoriaani, kuten toimintaani ohjaavaa ihmis- ja oppimiskäsitystä.

Tarkistettu 1.1.2019/Hallitus