Eettisyys coachingissa

Eettisyys coachingissa

25.9.2023

Eettiset ohjeet ovat tärkeä ja luonnollinen osa ammatti-coachin työtä. 

Tietyillä ammattialoilla, esimerkiksi lääketiede ja terveydenhuolto, lakiala, opetus jne., on vahva koodisto ja niihin sitoutuminen on keskeinen osa ammatinharjoittamista. 

Coachingissa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, heidän hyvinvointinsa, elämän tai työn isojen kysymysten tai hankalien tilanteiden kanssa tms. Siksi myös coacheilla on omat eettiset ohjeet. (Suomen Coaching-yhdistys Eettset ohjeet, ICF Finland Eettiset ohjeet)

Ammattietiikka

Ammattietiikka viittaa eettisiin periaatteisiin, sääntöihin ja normeihin, jotka ohjaavat tietyllä ammattialalla toimivien ihmisten käyttäytymistä ja päätöksentekoa. Se määrittelee, millainen on ammattilaisen moraalinen ja eettinen vastuu työssään erimerkiksi asiakkaitaan, potilaitaan tai sidosryhmiään kohtaan. Ammattietiikan tavoitteena on varmistaa, että ammattilaiset toimivat ammattimaisesti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti sekä ylläpitävät korkeita moraalisia standardeja.

Ammattietiikalla tarkoitetaan toimialan jakamaa yhteistä ymmärrystä siitä, millainen toiminta on hyvää ja oikein – ja miten sitä alan toimijoilta edellytetään (Gert, 1988)

Diane Brennan & Leni Wildflower ovat tunnistaneet ammattieettiselle koodistolle yhteisiä elementtejä:

 • Älä aiheuta vahinkoa toiminnallasi 
  (varmistetaan, että henkilöllä on kyvykkyyttä ammatissaan toimimiseen ja hän toimii oikein niiden asioiden parissa) 
 • Välitä aidosti muista ja heidän hyvinvoinnistaan 
  (ammattietiikalle on tyypillistä, että halutaan tehdä hyvää)
 • Ymmärrä omat rajasi 
  (ei yritetä tehdä asioita, joihin ei ole osaamista tai koulutusta)  
 • Kunnioita asiakkaan etua
 • Toimi lain mukaan

Eettinen tietoisuus ja eettinen herkkyys 

Eettinen tietoisuus ja eettinen herkkyys ovat kaksi tärkeää käsitettä, jotka liittyvät eettiseen päätöksentekoon ja käyttäytymiseen. Ne auttavat tunnistamaan eettisiä haasteita, arvioimaan niitä ja tekemään perusteltuja päätöksiä.

Eettinen tietoisuus (Ethical awareness) 

Eettinen tietoisuus viittaa kykyyn tunnistaa eettisiä kysymyksiä tilanteita ja haasteita ympäristössään. Se edellyttää, että henkilö on tietoinen eettisistä normeista, jotka liittyvät hänen toimintaansa ja ammattiinsa. Eettinen tietoisuus auttaa henkilöä havaitsemaan tilanteita, joissa moraaliset periaatteet saattavat olla vaarassa tai joissa eettisiä valintoja on tehtävä. Se voi myös auttaa yksilöitä ymmärtämään, kuinka heidän päätöksensä vaikuttavat muihin ja ympäristöönsä.

Eettinen herkkyys (ethical sensitivity)

Eettinen herkkyys tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää muiden ihmisten arvot, näkemykset ja tunteet sekä nähdä, miten nämä vaikuttavat eettisiin päätöksiin ja vuorovaikutukseen. Eettisesti herkkä henkilö pystyy lukemaan tilanteita ja ihmisten reaktioita ja tiedostaa, miten omat toimet ja päätökset voivat vaikuttaa toisiin. Tämä auttaa tekemään eettisiä valintoja, jotka ottavat huomioon muiden näkökulmat ja tunteet.

Ihmisten kyky erottaa tällaisia tilanteita vaihtelee, mutta se on kyky, jossa pystyy kehittymään. Eettistä herkkyyttä ja tietoisuutta voi parantaa itsetutkiskelulla, keskusteluilla kollegoiden kanssa, mentoroinnilla, koulutuksella, harjoituksilla sekä jatkuvalla seurannalla ja palautteen vastaanottamisella. 

Esimerkiksi, coach voi harjoittaa ja tutkia omaa eettistä herkkyyttään hankkimalla ulkopuolista perspektiiviä kokeneelta sparraajalta tai mentorilta, kuten omalta mentor coachiltaan tai coaching supervisoriltaan. 

Mitä kokeneempi coach on, sitä suurempi vastuu hänellä on ylläpitää ja kehittää omaa eettistä tietoisuuttaan. Eettisyyden huomioiminen eri näkökulmista voi olla erityisen hyödyllistä, kun coach kohtaa monimutkaisempia ja haastavampia asiakastapauksia. Tällaiset tilanteet saattavat vaatia syvempää eettistä harkintaa ja päätöksentekoa, ja siksi on tärkeää, että coach osaa arvioida niitä monipuolisesti.

Lisäksi coachin tulee olla valmis reflektoimaan omia arvojaan, vakaumuksiaan ja ennakkoluulojaan, jotka voivat vaikuttaa hänen päätöksiinsä ja vuorovaikutukseensa asiakkaiden kanssa. Tämä itsetutkiskelu auttaa coachia olemaan objektiivinen ja reilu kaikissa tilanteissa sekä varmistamaan, että hän toimii asiakkaidensa parhaan edun mukaisesti.

Eettinen ongelma (Ethical challenges / ethical problems) 

Eettinen ongelma on tilanne, päätös tai kysymys, joka herättää eettisiä kysymyksiä tai haasteita. Se on tilanne, jossa eettinen pohdinta on tarpeen – ihminen ei aina automaattisesti tiedä, miten hänen tulisi toimia oikein. 

Erityisesti ei-ammattimaisessa coachingissa voi esiintyä eettisiä ongelmia, kuten luottamuksellisuuden rikkominen, eturistiriidat, heikko ammatillinen osaaminen, autonomian puute, rajojen ylittäminen, kunnioituksen puute, epäselvyys roolista ja puuttuva koulutus. 

Useimpiin näistä ongelmista ovat löytyy vastaus esimerkiksi coachingin eettisistä ohjeista. 

Ammatti-coach noudattaa ammatillisia eettisiä ohjeita ja normeja, tekee päätöksiä asiakkaan edun mukaisesti, ylläpitää luottamuksellisuutta ja on valmis reflektoimaan omaa toimintaansa. Lisäksi coachin on tärkeää saada mentorointia tai ohjausta eettisissä kysymyksissä, kun ne nousevat esiin, ja pyrkiä jatkuvasti parantamaan eettistä herkkyyttään ja tietoisuuttaan.

Eettinen dilemma 

Joskus eettiseen ongelmaan ei löydy yksinkertaista vastausta. Tällöin kyseessä voi olla eettinen dilemma. Eettinen dilemma on monimutkainen tilanne, jossa ei ole selkeää eettisesti oikeaa tai väärää vastausta, koska eri eettiset näkökulmat ovat ristiriidassa keskenään. 

Coachingissa tämä voi ilmetä tilanteena, jossa coach tuntee, että mikä tahansa toimintatapa saattaa tuntua hänen omasta näkökulmastaan eettisesti väärältä. Tällaisissa tilanteissa ei enää riitä pelkkä halu toimia eettisesti oikein, vaan kyse on siitä, miten coach voi parhaalla mahdollisella tavalla navigoida tilanteessa, kun yhtä oikeaa ratkaisua ei ole saatavilla. Tämä vaatii harkintaa, itsereflektiota ja valmiutta punnita eri eettisiä periaatteita ja näkökulmia, kun hän pyrkii tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä asiakkaan ja coaching-suhteen kannalta. 

Eettiset dilemmat korostavat eettisen pohdinnan ja valmiuden tärkeyttä coachingissa, sillä ne voivat olla haastavia, mutta samalla tarjoavat mahdollisuuden syventää eettistä tietoisuutta ja herkkyyttä.

Luottamuksellisuus coaching-prosessissa

Luottamuksellisuus coachingissa tarkoittaa sitä, että kaikki asiakkaan ja coachin välillä käydyt keskustelut, tiedot ja henkilökohtaiset asiat pidetään täysin salaisina ja yksityisinä. Coach ei jaa asiakkaan luottamuksellisia tietoja tai tietoja hänen tilanteestaan ulkopuolisten kanssa ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

Luottamuksellisuus on yksi coaching-suhteen perusperiaatteista ja on olennainen osa coachingin toimivuutta. Luottamuksellisuuden tarkoitus on luoda turvallinen ympäristö, jossa coachattava asiakas voi avoimesti puhua omista tavoitteistaan, haasteistaan, unelmistaan ja peloistaan. Kun asiakas tietää, että keskustelut pysyvät yksityisinä ja että coach kunnioittaa hänen yksityisyyttään, asiakas on valmiimpi jakamaan syvällisempiä ja henkilökohtaisempia ajatuksiaan ja tunteitaan.

Luottamuksellisuus luo myös pohjan avoimelle ja rehelliselle vuorovaikutukselle coachin ja coachattavan asiakkaan välillä. Asiakas voi ilmaista itseään vapaasti ilman pelkoa siitä, että hänen tietonsa paljastetaan tai niitä käytetään jotenkin häntä vastaan.

On kuitenkin tärkeää huomata, että luottamuksellisuuteen voi liittyä tiettyjä poikkeuksia, kuten lain vaatimissa ilmoitusvelvollisuuksissa vakavista laittomista toimista tai uhkaavista tilanteista. Coachilla on eettinen vastuu arvioida tällaisia tilanteita ja toimia asianmukaisesti asiakkaansa ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseksi, kun lainsäädäntö tai ammatilliset ohjeet niin vaativat.

Esimerkki:
Kuvitellaan tilanne coaching-prosessista, jossa coachin asiakkaana on henkilö X ja tämän esihenkilö tulee coachin luokse kysyäkseen, ”Miten sujuu coaching-istunnot X:n kanssa?”. Tähän kysymykseen coach voi antaa yksinkertaisen vastauksen, kuten ”Ihan hyvin, tapasimme X:n kanssa viime viikolla.” Kuitenkin, jos esihenkilö jatkaa kysymällä, ”Mistä te olette keskustelleet?”, Coachilla ei ole enää mahdollisuutta antaa suoraa vastausta. Tässä tilanteessa esihenkilö on coaching-prosessin tilaaja ja haluaa tietää, mistä asioista coaching-keskusteluissa on ollut kyse.

Coachingin luottamuksellisuus on olennainen osa kaikkia coaching-keskusteluja. Ellei kyseessä ole henkeä uhkaava tai lainvastainen tilanne, luottamuksellisuus menee aina etusijalle. Tästä syystä coachin on vastattava esimiehelle, että coaching-keskustelujen sisältöön ei voida mennä coachingin luottamuksellisuuden vuoksi. Sen sijaan coach voi ehdottaa, että esihenkilö keskustelee suoraan alaisensa niistä coaching-prosessiin sisältyvistä keskusteluista, joista hän haluaa tietää lisää.

Esimerkki: 
Työnantaja maksaa coaching-prosessin henkilölle, joka aiemmasta sovitun vastaisesti haluaa käyttää coachingia uuden työpaikan löytämiseen:

Kun työnantaja tarjoaa coaching-palvelua työntekijälle, on tärkeää selventää, mihin coachingia käytetään ja millaiset odotukset siihen liittyvät. Jos tarkoitus on tukea työntekijää nykyisessä työssä tai uran kehittämisessä, tämä tulisi määritellä selvästi etukäteen.

Työnantajan, työntekijän ja coachin kesken käydään kolmikantakeskustelu, jossa keskustellaan coachingin tarkoituksesta ja tavoitteista. Jos tässä vaiheessa sovitaan, että coaching keskittyy esimerkiksi nykyisen työn parantamiseen tai uralla etenemiseen, molempien osapuolten tulisi ymmärtää nämä odotukset.

Jos coaching-prosessin aikana työntekijä kuitenkin ilmaisee kiinnostuksensa käyttää coachingia uuden työpaikan etsimiseen, tämä on aihe, joka tulisi nostaa uuteen kolmikantakeskusteluun työnantajan, työntekijään ja coachin välillä.  

On organisaatioita, jotka ovat joustavia ja voivat harkita coachingin käyttöä erilaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien uuden työpaikan etsimiseen. Kuitenkin tällaisissa tilanteissa on erittäin tärkeää, että kaikki osapuolet ovat tietoisia ja ymmärtävät, mitä coachingilta voidaan odottaa ja mihin se voidaan kohdentaa. Jos coaching-prosessin suuntaa muutetaan kesken matkan, on suositeltavaa käydä uudelleen kolmikantakeskustelu ja varmistaa, että kaikki osapuolet ovat yhä yhteisymmärryksessä muutoksesta ja sen vaikutuksista.

Mitä asiakkaalle on hyvä kertoa ennen coaching-prosessia?

Asiakkaalle on tärkeää tarjota selkeä ja kattava kuvaus siitä, mitä coaching on ja mitä hän voi odottaa coaching-prosessilta. 

Tässä joitakin asioita, jotka asiakkaalle tulisi kertoa coachingin luonteesta:

Coachingin tarkoitus ja tavoitteet:
Asiakkaalle selitetään coachingin perusidea, eli se on prosessi, jossa coach tukee asiakastaan esimerkiksi henkilökohtaisen kasvun, ammatillisen kehittymisen tai tiimityön parantamisen tavoitteissa. Kerrotaan myös, että coaching voi auttaa asiakasta saavuttamaan selkeästi määritellyt tavoitteet.

Roolit ja vastuut:
Kuvataan selkeästi, että coachin rooli on tukea ja ohjata asiakasta, mutta lopulliset päätökset ja vastuu omasta kehityksestä ovat asiakkaan vastuulla. Asiakkaalle kerrotaan, että hänen aktiivisuutensa on merkittävässä roolissa.  

Luottamuksellisuus:
Asiakkaalle vakuutetaan, että kaikki coaching-keskustelut ovat luottamuksellisia, ja coach ei jaa asiakkaan henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisten kanssa ilman asiakkaan suostumusta. Poikkeukset luottamuksellisuuden sääntöön on hyvä selittää.

Kesto ja laajuus:
Kerrotaan, kuinka kauan coaching-prosessi yleensä kestää ja kuinka usein tapaamisia järjestetään. Asiakas saa realistisen käsityksen aikakehyksestä.

Menetelmät ja työkalut: 
Asiakkaalle voi antaa yleiskatsauksen käytetyistä coaching-menetelmistä ja työkaluista. Tämä auttaa asiakasta ymmärtämään, miten coaching-tapaamiset voivat edetä.

Kustannukset ja hinnoittelu:
Jos coaching on maksullista, kerrotaan selkeästi hinnat ja maksuehdot. Asiakas tarvitsee tiedon siitä, mitä häneltä odotetaan rahallisesti.

Eettiset ohjeet: 
Asiakkaalle tulee antaa tietoa coachingin eettisistä ohjeista. Tämä sisältää luottamuksellisuuden lisäksi esimerkiksi vastuunjaon.

Mahdollisuus esittää kysymyksiä: 
Asiakkaalle on hyvä antaa mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella avoimesti coachin kanssa. Tämä auttaa selventämään epäselviä asioita ja varmistamaan ymmärryksen.

Kun asiakas saa kattavan käsityksen coachingista ja sen prosessista, hän voi tehdä parempia päätöksiä siitä, haluaako hän hyödyntää coaching-palveluita ja millaisia odotuksia hänellä on coachingilta.

Esimerkki: 
Asiakkaalle on tärkeää tarjota realistinen käsitys siitä, mitä coaching todella on ja minkälaisia odotuksia siihen voi liittää. Tämä on kiinnitettävä huomiota myynti- ja sopimustilanteissa, jotta asiakas ymmärtää, mitä coaching voi tarjota ja millaisia tuloksia hän voi odottaa. Tässä on esimerkki tilanteesta, jossa selkeyden puute voi aiheuttaa väärinkäsityksiä:

Henkilö X:lle oli suositeltu tiettyä coachia, ja suosittelija oli korostanut saaneensa coachingista elämää muuttavia oivalluksia. Kuitenkin, kun coachaus-prosessi eteni ja coach kysyi coachattavalta, miten hän koki coachingin, asiakas ilmaisi, ettei ollut kokenut mullistavia oivalluksia. Tässä tilanteessa coach oli olettanut, että asiakas ymmärsi selkeästi, mitä coaching pitää sisällään ja millaisia odotuksia siihen voi liittää. Tämä paljasti viestinnän puutteen siitä, mitä coachingilla voi saavuttaa ja millainen rooli asiakkaalla ja coachilla on prosessissa.

On tärkeää, että coachingin sopimus- ja myyntivaiheessa käydään läpi selkeästi, mitä asiakas voi odottaa coachingilta, mitä prosessi vaatii kummaltakin osapuolelta, ja mikä on coachin ja asiakkaan vastuu sekä varmistetaan, että asiakas ymmärtää, mistä on kyse. Tällä tavoin voidaan vähentää mahdollisia väärinkäsityksiä ja varmistaa, että asiakas saa realistisen kuvan coachingista. Tässä yhteydessä myös eettiset kysymykset, kuten luottamuksellisuus ja vastuunjakaminen, voidaan selkeyttää ja ottaa huomioon coaching-sopimuksessa.

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta

Suomessa toimii Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on ICF Finland ry:nEMCC Finland ry:n ja Suomen coaching-yhdistyksen yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova toimielin, joka on perustettu vuonna 2013. Toimikunta on riippumaton ja toimii itsenäisenä toimielimenä.

Eettisen toimikunnan tarkoituksena on edistää ja valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaista coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita.

Toimikunnan tärkein tehtävä on tietoisuuden lisääminen eettisestä toiminnasta järjestämällä koulutuksia, jäseniltoja, edistämällä eettistä tutkimusta ja viestintää sekä antamalla lausuntoja coachingin ja mentoroinnin etiikkaan liittyvistä asioista. 

Toissijaisena tehtävänä mahdollisten valitusten käsittely mm. mahdollistamalla osapuolten yhteisen ymmärryksen rakentuminen ja antamalla tarvittaessa perustellut suositukset tai ratkaisuehdotukset tilanteeseen. 

Eettinen toimikunta tarjoaa palveluitaan kaikille sitä tarvitseville katsomatta sitä, onko tarvitsija jonkin edellä mainitun yhdistyksen jäsen vai ei.

Kiitos ajatusten herättämisestä tähän artikkeliin Henna Tomperille (KTT, Coach PCC), joka alusti aiheesta 30.8.2023 Eettisen toimikunnan järjestämässä tilaisuudessa.