Eettisyys onnistumisen mahdollistajana

Eettisyys onnistumisen mahdollistajana

19.1.2022

 

Eettiset ohjeet ohjaavat coachia hänen coaching-työssään ja kuuluvat jokaisen coaching-ammattilaisen osaamiseen. Ammattimaisesti toimivalla coachilla on tahto toimia eettisesti, herkkyyttä havaita eettisiä kysymyksiä ja taito soveltaa eettisiä periaatteita.

Suomen Coaching-yhdistyksen järjestämässä jäsentilaisuudessa Peter Peitsalo alusti ja luotsasi keskustelua aiheesta ”Eettisyys onnistumisen mahdollistajana”.

Suomen Coaching-yhdistyksen eettisten ohjeiden kolme pääteemaa ovat: Kunnioitus, Vastuullisuus ja Osaaminen. Nämä kaikki tähtäävät asiakkaan etuun.

 

Kunnioitus

 

Coach kunnioittaa asiakkaansa tarpeita ja tavoitteita. Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja tällä on itsemääräämisoikeus omasta elämästään ja tekemistään valinnoista.

Coach uskoo asiakkaansa potentiaaliin; tällä on kaikki tarvittavat keinot toteuttaa itselleen asettamansa tavoitteet.

Coach sulkee mielestään kaikki muut asiat. Hän kiinnostuu asiakkaansa aiheesta, kuuntelee, mitä tällä on mielessä ja keskittyy käsittelemään vain läsnä olevan asiakkaansa kehitystä.

Asiakas ja coach ovat tasa-arvoisia keskustelukumppaneita. Coach on coaching-prosessin ja asiakas oman asiansa, elämänsä ja tilanteensa asiantuntija.

Kun coachingista on sovittu organisaation kanssa, coach kunnioittaa organisaatiota ja sen tavoitteita, eikä ota kantaa tai johtajuutta organisaation sisäisiin asioihin. Ennen coaching-prosessin aloittamista organisaatiossa coach käy kolmikantakeskustelun coachattavan ja organisaation edustajan (HR, esimies, tms.) kanssa.

Tämä tuo läpinäkyvyyttä prosessiin; osapuolet mm. tulevat yhdessä tietoisiksi, mitä coaching-prosessissa on tarkoitus käsitellä, mihin suuntaan halutaan mennä. Keskustelussa voidaan pohtia esim.  ”Mikä on yhteinen tavoite? Onko se saavutettavissa? Paljonko tarvitaan, että tavoite on saavutettavissa tai että mennään siihen suuntaan?”

Keskustelu antaa myös coachille ymmärrystä ja näkyvyyttä työympäristöön ja organisaation mahdollisiin haasteisiin.

Coaching-prosessi on kuitenkin aina luottamuksellista toimintaa. Se, mitä prosessin sisällöstä ja kulusta halutaan kertoa esimerkiksi esimiehelle, on coachattavan asiakkaan omalla vastuulla. Coach ei raportoi organisaatiolle coaching-prosessista.

 

Vastuullisuus

 

Coach ymmärtää vastuunsa asiakkaansa hyvinvoinnista ja kaikki coachin valitsemat toimenpiteet tähtäävät asiakkaan etuun.

Coach on coachingin ammattilainen, ja hän pitää riittävän ammatillisen etäisyyden asiakkaaseensa ja on aina tälle lojaali. Coachin roolina on toimia asiakkaan kehittymisen välineenä.

Coach tarkkailee asiakkaansa tarpeita ja seuraa tämän kehittymistä. Jos coach kokee, että asiakas ei hyödy coachauksesta, asia nostetaan yhteiseen keskusteluun.

Coach vastaa tekemistään sopimuksista. Asiakassuhdetta ei pidennetä vain coachin oman hyödyn takia. Kun sovittu esimerkiksi viiden tapaamisen mittainen coaching-prosessi on saatu päätökseen, voidaan käydä keskustelu prosessin jatkotarpeesta.

 

Osaaminen

 

Coachin tärkein työkalu on hänen oma persoonansa. Siksi on tärkeää, että hän pitää hyvää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja voimavaroistaan. Coach on tietoinen omasta osaamisestaan ja ymmärtää omat rajansa. Coach kehittää alati omaa osaamistaan, ammattitaitoaan ja itseään. Esimerkiksi osallistuminen Suomen Coaching-yhdistyksen jäsentilaisuuksiin, joissa käsitellään säännöllisesti coachingiin liittyviä aiheita pitävät yllä ja vahvistavat coachin osaamista ja ammattitaitoa.

 

Eettiset ohjeet coachin ohjenuora

 

Parhaimmillaan coachingin eettiset ohjeet antavat vastauksia moniin coachingin arjessa herääviin kysymyksiin. Tästä syystä coachien on hyvä aina aika ajoin palata näiden pariin ja peilata, miten oma toiminta ja ajattelu suhteutuu näihin. Coachille on myös erittäin hyödyllistä, että hänellä itsellään on oma coach tai työnohjaaja, jonka kanssa käydä läpi ammatillisia kysymyksiä ja omaa kehittymistä. Varmistamalla korkealaatuisen eettisen toiminnan, coachit tarjoavat myös asiakkailleen lisäarvoa.