In-House Coaching osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta

In-House Coaching osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta

31.5.2023

Kun Tarja Kivistö oli perhevapaalla, hän esitti itselleen kysymyksen:

”Minkälainen työ olisi niin ihanaa ja merkityksellistä, että olisin valmis olemaan erossa lapsistani työpäivieni ajan? Ja mikä olisi sellainen organisaatio, jonka arvot kohtaavat omani?”

Kivistö ideoi In-House coachingin konseptin, joka vielä vuonna 2017 oli suhteellisen tuntematon malli suomalaisissa organisaatioissa. Hän kysyi Solitalta, voisiko hän tulla testaamaan ajatustaan käytännössä. Kuukauden kuluttua Kivistö työskenteli Solitalla

Tässä blogissa kerrotaan Tarja Kivistön ja Solitan In-House coachingin, sisäisen coachingin, kasvusta yhden naisen palvelusta kansainväliseksi In-House Coaching -tiimiksi ja osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta.

In-House coaching -konseptin synty

Ennen Solitaa Tarja Kivistö ehti toimia usean vuoden ajan valmentajana eri organisaatioissa pääasiassa talon ulkopuolisena toimijana. Tarja koki välillä kipuilua, että hän joutui jättämään asiakasyrityksen juuri siinä vaiheessa, kun päästiin syvälle asioiden ytimiin. Hän ymmärsi, että yhteistyöllä ulkopuolisen valmentajan kanssa on toki aina alku ja loppu, mutta asioilla, joita oltiin kehittämässä, alkua ja loppua ei sen sijaan ole. Kulttuurin kehittäminen, esimerkiksi johtamisen tai kohtaamisosaamisen kehittäminen ei ole hanke vaan jatkuvaa, arjessa tapahtuvaa ajattelu- ja toimintatapojen tarkastelua ja muuttamista.

Kivistö ryhtyi pohtimaan, pitäisikö coaching nähdä ulkopuolisen valmennuksen lisäksi organisaation sisäisenä elementtinä, kiinteänä osana sen kulttuuria ja kehittämistä. Asiana, joka on osa arkea, jota eletään ja pääsee coahingin avulla jatkuvasti kehittämään. ”Tästä syntyi oma In-House coachingin konsepti, jonka kehitin vanhempainvapaan aikana”, kertoo Kivistö.

Solita

Solita on perustettu vuonna 1996. Yhtiö on kasvanut pienestä tamperelaisesta ohjelmistokehittäjien joukosta kansainväliseksi yli 1700 osaajan yhteisöksi. Yhtiö työllistää teknologia-, data-, pilvi-, palvelumuotoilu- ja strategiakonsultoinnin osaajia ja toimii tänä päivänä kuudessa eri maassa. Vuosittainen kasvu on kahdenkymmenen prosentin luokkaa. 

Kun Tarja Kivistö aloitti työt Solitalla, työntekijöitä oli kuutisensataa. Kasvuvauhti on ollut hurja, ja Kivistö sanookin työskentelevänsä tällä hetkellä hyvin erilaisessa organisaatiossa kuin aloittaessaan lähes kuusi vuotta sitten. 

”Mutta Solitan kulttuurin ytimen kaksi asiaa ovat pysyneet samana: välittäminen, mikä on ydinarvo, sekä autonomia. Nämä kaksi voimaa tarvitsevat toisiaan: jotta yksilö pystyy hyödyntämään autonomiaa ja tilaa sekä löytää tapoja tehdä ja toteuttaa työelämää osana muuta elämää, tarvitaan tukea ja apua ja välittämistä”, Kivistö kertoo. 

Coaching on nykyään yksi osa Solitan palveluista. Kun Kivistö 2017 tuli Solitalle, se oli ainoa Mental Well-being and Personal Growth Services  -palveluista –  ja nyt coaching on yksi muiden joukossa.  

Mental Well-being and Personal Growth Services

Growth Academy on solitalaisten tuottama osaamisen kehittämisen yhteisö, jossa on satoja eri kursseja substanssiosaamisesta human skills’eihin. Mental Well-being and Personal Growth Services on yksi osa yhtiön Growh Academyn tarjoamia palveluja. 

Solitan tavoitteena ja haluna on tukea ihmistä ihmisenä, ei vain työntekijänä. Enää ei riitä, että tuetaan vain yksilön substanssiosaamista, työtapoja tai kiinnitetään huomiota työn määrään. Ihmisten elämässä on paljon muutakin ja siksi palveluita on pyritty rakentamaan niin, että ne tukevat yksilöä monipuolisesti. 

Coaching on koettu kiinteänä osana Solitan toimintaa. Se on ytimessä: johtamisen kehittämisen ytimessä, hyvinvointiin liittyvien kysymysten ytimessä ja sitä on alusta saakka haluttu hyödyntää paljon ja monin eri tavoin. 

Koska Kivistö kollegoineen työskentelee päivittäin henkilökunnan tarpeiden, toiveiden, haasteiden ja kipukohtien parissa, he huomaavat isommassa kuvassa, mitä kulloinkin tarvitaan: on se sitten johtamiseen liittyvää valmennusta, coachausta tai vertaistukea. 

Solitalla on kaksi sisäistä coach-tiimiä:

  • Kansainvälinen In-House coach -tiimi, jossa on viisi valmentajaa
  • Johtamisen kehittämisen tiimi, jossa on neljä valmentajaa sekä kulttuurin kehittämisen ja työntekijäkokemuksen kehittämisen asiantuntija. 

Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään johtamisen kehittämisen tiimiin kuuluvien ulkopuolisten coachien kanssa lähes päivittäin.

Muu tuki

  • Terapeuttisen tuen muoto haastaviin elämäntilanteisiin (toteutetaan ulkopuolisen toimijan palveluna)
  • Check-in -palvelu uusille solitalaisille, jossa tarjotaan tukea ja reflektiomahdollisuutta (toteutetaan yhdessä ulkopuolisen toimijan kanssa).
  • Koronan aikana syntyi kuukausittaiset koko yhteisön hetket teemalla Living in exceptional times. Nämä tilaisuudet jatkuvat edelleen, ja niissä keskustellaan mm. mieleen, työyhteisöilmiöihin ja ihmissuhteisiin liittyvistä teemoista. Linjoilla on joka kerta edelleen satoja ihmisiä ”Tällaisella toiminnalla selvästi on paikkansa Solitan kulttuurissa”, Kivistö toteaa.
  • Ryhmämuotoisia valmennuksia on tarjolla mm. self leadershipiin sekä haastaviin tilanteisiin
  • Haastaviin tilanteisiin sekä niihin liittyen myös konfliktin purkutukea on tarjolla. Konflikteja tarkastellaan, nyt jo vakiintunein tavoin, ylimmän johdon kanssa. Konflikteista yritetään löytää juurisyy ja halutaan oppia, syy-seuraussuhteita
  • Leadership Peer Groupissa johtajilla tai johtavassa asemassa olevilla henkilöillä on tila puhua turvallisessa, luottamuksen ilmapiirissä kaikista niistä ilmiöistä ja kysymyksistä, joita ihmisten johtamiseen liittyy. Tavoitteena on ollut yksilövalmennuksen rinnalle tuoda myös ryhmämuotoista ja reflektiivistä tukea vertaisten kanssa. Nämä kvartaaleittain käynnistyvät johtamisen vertaisryhmät täytttyvät nopeasti.
  • Kvartaaleittain käynnistyvä johtamisen valmennuskokonaisuus, joka on aina täynnä.

Kaikki solitalaiset voivat ilmoittautua jokaiseen palveluun ilman rajoituksia.

Vuonna 2023 keskitytään erityisesti asiakkuuksien johtamisen tukemiseen ja kasvattamiseen, koska iso osa solitalaisia viettää pääosan arjen ajasta asiakkaiden kanssa työskennellen.

Solitalla halutaan panostaa reflektiivisen ajan käyttöön: halutaan käyttää aikaa siihen, että tiimit oppivat reflektoimaan asioita, ei keskitytä ainoastaan operatiiviseen työnteko-tai sosiaaliseen aikaan, vaan käydään enemmän keskusteluja kokemuksista. On tärkeää pohtia esimerkiksi seuraavasti: Miten meillä menee? Minkälaisia ajatuksia sinussa joku tietty asia herätti? Mikä aiheuttaa epävarmuutta tunteissa, tarpeissa, kokemuksissa? Solitan valmentajat auttavat, tukevat taitoisuuksien kasvattamisessa ja valmentavat johtamistyötä tekeviä käymään reflektiivisiä keskusteluja tiiminsä kanssa.

Tyytyväisyyttä mitataan joka toinen viikko henkilöstötyytyväisyyskysely Peakonin avulla ja näissä kysytään myös Mental Well-being and Personal Growth Servicesin palveluiden kokemuksia, jossa vastausten keskiarvo asteikolla 1-10 on yli 9. Palveluille on selkeä tarve ja niihin ollaan tyytyväisiä.

Kansainvälisen yhteisön tarpeet

Kansainvälisyys on Solitan arkea, ja se tuo kulttuurisia eroja mukaan valmentajatiimien toimintaan. Kuudessa eri maassa työskentelee Solitan arvojen mukaan toimivia coacheja säilyttäen kulttuuriset erityispiirteet. On tärkeä selvittää, miten kulttuurisesta näkökulmasta voidaan puhua esimerkiksi terapiasta, coachingista tai konflikteista, jotta Solitan palveluita pystytään muovaamaan kunkin maan tarpeisiin. 

In-House Coachingin synty: Tarja Kivistön oma tarina

In-House Coaching osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta

Reilut viisi vuotta sitten Solitalla oli halu löytää uusi ja erilainen tapa tukea työntekijöitä. Työterveyshuollon rinnalle haettiin proaktiivisempaa tapaa, jossa ihminen pääsisi työstämään asioitaan. ”Sattumalta samalla viikolla soitin Solitalle, kerroin ideastani ja kysyin heidän mielipidettään”, Kivistö kertoo. Tarve oli olemassa ja ratkaisuehdotusta tuli Tarjalta.

Solitalla päätettiin kokeilla In-House cochingin mallin toimivuutta. Todettiin, että se oli ainoa keino saada selville, miten malli istuu organisaatioon ja miten sitä osataan hyödyntää.

Mittarina toimivat kokemukset – silloinen henkilöstöjohtaja Jonne Seppä sanoi:
 ”Jos ihmiset kokevat, että tästä on heille arvoa, niin silloin tästä on heille ja Solitalle arvoa.”

Rohkeus

Tarja Kivistöllä oli vankkumaton usko mallin toimivuuteen, vaikka samalla sisäinen epävarmuus empi ”entä jos kukaan ei hyödynnäkään tarjottua palvelua”. Hän istui ensimmäisen kuukauden Solitan henkilöstökahvilassa ja keskusteli, tutustui ja rakensi luottamusta ihmisiin. Hän vastasi yhä uudestaan ja uudestaan kysymykseen, mitä coaching on, mitä se ei ole, miten se eroaa terapiasta ja tarvitseeko olla hirveän isoja ongelmia voidakseen tulla coachattavaksi. 

Kohtaaminen

Solitalla järjestettiin myös ryhmävalmennuksia. Tavoitteena oli, että ohjausmuoto tulee tutuksi. Haluttiin, että ihmiset sisäistävät ja hyväksyvät esimerkiksi sen, että on ok käyttää pari tuntia omasta ajastaan puhuakseen arvoista, työstää jaksamiseen liittyviä teemoja, puhua haastavista asiakastapauksista tai mistä tahansa ajankohtaisesta asiasta, joka mietitytti. Kyse oli uuden ajatusmallin syntymisestä ja oli tärkeää, että se tuli tutuksi ja hyväksytyksi.

Luottamus, tuki ja yhteistyö

Innostus vei Kivistön mennessään, jopa niin, että hän toisinaan unohti omankin palautumisen tärkeyden – lopulta hän joutui itsekin miettimään, miten tehdä työtään kestävällä ja tasapainoisella tavalla, jotta jaksaa vuosia eteenpäin. Hän löysi rutiineja, rajoja ja keinoja palautua. Hän mietti, kuinka paljon ottaa asiakkaita vastaan, paljonko ryhmävalmennuksia tai konfliktinpurkuja voi kuukaudessa tehdä – hiljalleen hän löysi oman tavan toimia, jotta hänellä on tilaa ja happea palautua tällaisesta työstä. Ohjenuorana toimi ajatus ”myös innostavasta työstä tulee muistaa palautua”.

Kivistö pitää huolta omasta jaksamisestaan ja työroolissa toimimisestaan myös tapaamalla säännöllisesti omaa, talon ulkopuolista, coachia. 

Tarja Kivistö painottaa, että vaikka hän käynnisti Solitalla In-House coaching -toiminnan omin voimin, ilman omaa tiimiä, hän ei ole ollut yksin. Coaching on alusta asti nähty tärkeänä, sitä on haluttu hyödyntää ja on haluttu kuulla näkemyksiä palvelun kehittämisestä. ”Siinä on ollut koko ajan tilaa kasvaa ja kehittää. Olen kokenut aina täydellistä luottamusta ja arvostusta siihen työhön, mitä olen tehnyt. Erityisesti oman esihenkilön, Outi Sivosen, tuki on ollut korvaamaton ja johtamisen kehittämisen tiimin merkitys palveluiden kehittämiselle ja omalle hyvinvoinnille todella suuri”, Kivistö muistuttaa. Hän on saanut tilaa, tukea ja turvaa kokeilla, rakentaa palveluita ja pohtia isommin, kuin olisi yksin edes uskaltanut. 

Tarjan kantava ajatus

Yksi Tarja Kivistön eteenpäin katsovaa toimintaa on kantava Steven Frutickin ajatus 

”Don’t judge yesterday’s decisions with today’s wisdom”. 

 Menneitä päätöksiä ei kannata jälkikäteen tuomita.

”Eilen ja menneisyydessä minulla on ollut ihan eri tietoja, erilainen ymmärrys, erilainen kokemus ja erilainen tilanne kuin tänään. Opettelen uskomaan, että asiat ovat tapahtuneet oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla”, Kivistö toteaa. 

Tarja Kivistö puhui Suomen Coaching-yhdistyksen Coaching Day’ssä 9.5.2023 aiheenaan In-House Coaching osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta