MITÄ COACHING ON?

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

COACHINGIN HYÖDYT

Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia:

Yksilötasolla:

 • yhteistyö paranee merkittävästi,
 • sitoutuminen ja työtyytyväisyys lisääntyy
 • erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät
 • itsensä johtaminen kehittyy ja paranee
 • vahvuuksien, osaamisen ja voimavarojen tehokkaampi hyödyntäminen
Yritystasolla:
 • tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat
 • asiakastyytyväisyys paranee
 • tiimien tehokkuus kasvaa
 • organisaation sitoutuneisuus vahvistuu

MIHIN TARPEESEEN HAET COACHIA?

Mieti, minkälaiseen tilanteeseen olet hakemassa coachia? Haluatko kirkastaa omaa ajattelua ja toimintaa? Haetko muutosta yksityis- tai työelämään liittyvissä asioissa? Vai haluatko kenties tarkastella kokonaisvaltaisesti elämääsi? 

Coach auttaa sinua selkiyttämään ajattelua niin työssä johtamiseen, tavoitteiden saavuttamisen ja vuorovaikutukseen liittyvissä kuin yksityiselämään liittyvissä tilanteissa.

Haasteesi voivat : 

 • koskea muutostilanteita elämässä tai työuralla, muutostarpeita elämäntapoihin tai ajanhallintaan, perhe- tai parisuhdeasioita.
 • liittyä työssä kehittymiseen ja jaksamiseen, vaativiin johtamistilanteisiin ja moneen muuhun organisaatioissa sinun huomiotasi vaativiin asioihin

Coachin ei tarvitse olla samalta alalta kuin sinä tai taustaltaan samanlainen. Coachin ja coachattavan välinen suhde on kuitenkin tärkeä. On hyvä, jos coachilla ja coachattavalla on jotain samaa ja jotain erilaista. Coach auttaa coaching-prosessin avulla asiakasta löytämään uusia näkökulmia esittämällä haastavia kysymyksiä sekä kannustaa asiakasta tutkimaan tämän omaa ajattelua ja löytämään uudenlaisia merkityksiä. 

Suomen Coaching-yhdistyksen coach-hausta löydät koulutettuja, monella eri taustalla olevia ammatti-coacheja. Tutustu heihin tästä: https://www.coaching-yhdistys.fi/coach-haku/ 

MINKÄ TYYPPISTÄ COACHINGIA HAET?

Coach vastaa coaching-prosessista ja asiakas tuottaa siihen sisällön. Siksi Coaching-prosessi ei edellytä coachilta asiakkaan aihealueeseen tai teemoihin liittyvää osaamista. Coach voi kuitenkin olla erikoistunut johonkin tiettyyn osa-alueeseen, joko oman koulutus- tai kokemustaustansa pohjalta.

Coachingin tilaajana/ostajana voi olla joko yritys- tai kuluttaja-asiakas.
Yritysasiakkaat ostavat tyypillisesti yksilö-, ryhmä-, tiimi- tai organisaatiovalmennusta/coachingia.

Coach-nimikkeet edessä saattaa olla erilaisia etuliitteitä, joilla coach tuo esille omaa:

 • a) coaching-koulutustaustaa
 • b) coaching-suuntaa tai -suuntausta

Erilaisia nimikkeitä voivat olla:

 • business coach
 • life coach 
 • brain-based coach
 • systemic (business) coach
 • ratkaisukeskeinen valmentaja
 • elämäntaidon valmentaja

Lisäksi coachingia tarjotaan aihepiireittäin, esimerkiksi:

 • esimiesvalmennus/coaching
 • muutosvalmennus
 • tiimivalmennus
 • out placement -valmennus
 • parisuhdevalmennus
 • elämäntapojen muutosvalmennus
 • jne. 
Suomen Coaching-yhdistyksen coach-hausta löydät koulutettuja, monella eri taustalla olevia ammatti-coacheja. Tutustu heihin tästä: https://www.coaching-yhdistys.fi/coach-haku/ 

COACHING-KOULUTUS JA -KRITEERIT

Coachilla on riittävä ammattitaito, kun hän täyttää seuraavat kriteerit: 

 • coach on saanut vähintään 60 tuntiaa coaching-spesifiä koulutusta
 • coach on antanut vähintään 100 tuntia coachausta
 • coach on saanut itse vähintään 10 tuntia coachausta
 • coach noudattaa Suomen Coaching-yhdistyksen ja alan eettisiä ohjeita

COACHING-SOPIMUS

Coaching-prosessin aluksi tehdään asiakkaan kanssa coaching-sopimus joko kirjallisesti tai suullisesti, joka voi sisältää mm. seuraavia asioita:

 • Tilaajan ja coachattavan asiakkaan tiedot
 • Coachin yhteystiedot
 • Tapaamisten määrä
 • Työskentelytapa
 • Vaitiolo ja luottamuksellisuus
 • Eettiset periaatteet
 • Coachin vastuut ja roolit
 • Asiakkaan roolit ja vastuu
 • Maksajan roolit ja vastuu
 • Tapaamisten dokumentointi
 • Työskentelyn arviointi
 • Tapaamisten peruutus- ja siirtoehdot
 • Muut ehdot

COACHINGIN EETTISYYS

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on Suomen Coahing-yhdistyksen, ICF Finland ry:n ja EMCC Finland ry:n yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova toimielin, joka on perustettu vuonna 2013. Toimikunta on riippumaton ja toimii itsenäisenä toimielimenä.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan yhdistysten eettisiin ohjeisiin ja löydät tietoa toimikunnasta sekä toimintaohjeet ongelmatilanteiden varalle.  https://www.eettinentoimikunta.fi

COACHING VS. ERI OHJAUSMUODOT

Coaching 

Coaching on tavoitteellinen prosessi, jossa coach auttaa asiakasta asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita kysymällä, kuuntelemalla, haastamalla rajoittavia uskomuksia ja auttamalla asiakasta tarkastelemaan eri vaihtoehtoja. Coachingista käytetään myös suomenkielistä termiä valmennus, coachista nimitystä valmentaja

Coaching vs. Työnohjaus

Työnohjaus on työn jäsentelyä koulutetun työnohjauksen ammattilaisen tuella. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Coaching vs. Mentorointi

Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista sekä tukea aktorin ammatillista kasvua. Ajatuksena on, että kokenut ohjaa vähemmän kokenutta tai molemmilla on toisilleen siirrettävää osaamista ja tietoa. 

Coaching vs. Konsultointi

Konsultointi on yleisnimike organisaation ulkopuoliselle neuvovalle asiantuntijapalvelulle. Erityisesti nimitystä käytetään henkilöstä, joka on erikoistunut yritysten kehittämiseen ja neuvontaan. Konsulttien rooli ja tehtävänkuva on hyvin vaihtelevaa, ja konsultin tehtävissä voi toimia hyvin monella eri koulutustaustalla.

Coaching vs. Psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, joka on kehitetty psyykkisen kärsimyksen lievittämiseksi tai poistamiseksi. Se perustuu yleensä terapeuttiseen keskusteluun tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.

Se on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Sen tarkoituksena on myös lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.

Coaching vs. Koulutus

Koulutus tähtää tietojen opettamiseen, taitojen harjaannuttamiseen sekä kognitiivisten kykyjen kehittämiseen. Koulutus voi tähdätä tutkintoon tai täydentää osaamista.

COACH / VALMENTAJA

Suomessa yleisesti käytetään coach-nimikettä, kun viitataan coachingiin. Nimikkeen suomenkielinen käännös on valmentaja.

Suomen Coaching-yhdistyksen coach-hausta löydät koulutettuja, monella eri taustalla olevia ammatti-coacheja. Tutustu heihin tästä: https://www.coaching-yhdistys.fi/coach-haku/ 

Myös Coach-nimikettä käytetään laaja-alaisesti myös sellaisten eri tahojen toimesta, joilla ei ole mitään tekemistä coachingin kanssa. Coachingia ostettaessa on hyvä selvittää, että coachilla on oikeanlainen coaching-koulutustausta ja kokemus.

Monesti puhutaan valmentamisesta, kun kyse on ohjaavasta kouluttamisesta, johon sisältyy teoriaa ja oivaltavaa työskentelyä.

Urheiluvalmennukseen liittyvä tematiikka, jossa ajatellaan, että valmentajalla on jonkin asian erityisosaamista, jota hän jakaa, ei liity mitenkään coachingiin.