Coaching on omien voimavarojen löytämistä ja käyttöönottoa

Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Mitä coaching on

Coachingin hyödyt

Selkeytä, fokusoi, kehity

Yksilötasolla
Yritystasolla

Coaching yrityksille ja yksityishenkilöille

Millaista coachingia tarvitset?

Mieti, minkälaiseen tilanteeseen olet hakemassa coachia. Haluatko kirkastaa omaa ajattelua ja toimintaa? Haetko muutosta yksityis- tai työelämään liittyvissä asioissa? Vai haluatko kenties tarkastella kokonaisvaltaisesti elämääsi?

Coach auttaa sinua selkeyttämään ajattelua niin työssä johtamiseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvissä, kuin yksityiselämänkin tilanteissa.

Coachingia voi käyttää hyödyksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

Coachin ei tarvitse olla samalta alalta kuin sinä tai taustaltaan samanlainen. Coachin ja coachattavan välinen suhde on kuitenkin tärkeä. On hyvä, jos coachilla ja coachattavalla on jotain samaa ja jotain erilaista. Coach auttaa coaching-prosessin avulla asiakasta löytämään uusia näkökulmia esittämällä haastavia kysymyksiä sekä kannustaa asiakasta tutkimaan tämän omaa ajattelua ja löytämään uudenlaisia merkityksiä.
Coach vastaa coaching-prosessista ja asiakas tuottaa siihen sisällön. Siksi Coaching-prosessi ei edellytä coachilta asiakkaan aihealueeseen tai teemoihin liittyvää osaamista. Coach voi kuitenkin olla erikoistunut johonkin tiettyyn osa-alueeseen, joko oman koulutus- tai kokemustaustansa pohjalta. Yritysasiakkaat ostavat tyypillisesti yksilö-, ryhmä-, tiimi- tai organisaatiovalmennusta/coachingia.

Coachingia jaotellaan sekä coachin suuntauksen ja koulutustaustan että coachingin aihepiirin mukaan. Nimikkeitä ovat esimerkiksi:

Kun etsit sopivaa coachia, mieti:

Coach—hakumme auttaa sinua löytämään sopivan coachin lähes 200 ammattilaisen joukosta

Hyvän coachingin tunnusmerkit

Ammattitaitoinen coach on koulutettu, ja noudattaa Suomen Coaching—yhdistyksen ja alan eettisiä ohjeita.

Ammattitaitoinen coach

 

 • On saanut vähintään 60 tuntia coaching-spesifiä koulutusta
 • On tehnyt vähintään 100 tuntia coachausta
 • On saanut itse vähintään 10 tuntia coachausta
 • Noudattaa Suomen Coaching—yhdistyksen ja alan eettisiä ohjeita

Coaching-prosessin alkuksi tehdään asiakkaan kanssa coaching-sopimus joko kirjallisesti tai suullisesti. Se voi sisältää esimerkiksi

 

 • Tilaajan ja coachattavan asiakkaan tiedot
 • Coachin yhteystiedot
 • Tapaamisten määrä
 • Työskentelytapa
 • Vaitiolo ja luottamuksellisuus
 • Eettiset periaatteet
 • Coachin ja asiakkaan vastuut ja roolit
 • Tapaamisten dokumentointi
 • Työskentelyn arviointi
 • Tapaamisten peruutus- ja siirtoehdot

Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenet noudattavat yhdistyksen eettisiä ohjeita. Suomen Coaching-yhdistys toimii osana Coachingin ja mentoroinnin eettistä toimikuntaa yhdessä ICF Finland ry:n ja EMCC Finland ry:n kanssa. Eettinen toimikunta on riippumaton ja itsenäinen toimielin. Sen tarkoituksena on edistää ja valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaista coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita. Eettisen toimikunnan sivuilta löydät yhdistysten eettiset ohjeet, tietoa toimikunnasta ja toimintaohjeet ongelmatilanteiden varalle.

Coaching vs. ohjausmuodot

Coaching

Coaching on tavoitteellinen prosessi, jossa coach auttaa asiakasta asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita kysymällä, kuuntelemalla, haastamalla rajoittavia uskomuksia ja auttamalla asiakasta tarkastelemaan eri vaihtoehtoja. Coachingista käytetään myös suomenkielistä termiä valmennus, coachista nimitystä valmentaja.

Coaching vs. työnohjaus

Työnohjaus on työn jäsentelyä koulutetun työnohjauksen ammattilaisen tuella. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Coaching vs. mentorointi

Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista sekä tukea aktorin ammatillista kasvua. Ajatuksena on, että kokenut ohjaa vähemmän kokenutta tai molemmilla on toisilleen siirrettävää osaamista ja tietoa.

Coaching vs. konsultointi

Konsultointi on yleisnimike organisaation ulkopuoliselle neuvovalle asiantuntijapalvelulle. Erityisesti nimitystä käytetään henkilöstä, joka on erikoistunut yritysten kehittämiseen ja neuvontaan. Konsulttien rooli ja tehtävänkuva on hyvin vaihtelevaa, ja konsultin tehtävissä voi toimia hyvin monella eri koulutustaustalla.

Coaching vs. psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, joka on kehitetty psyykkisen kärsimyksen lievittämiseksi tai poistamiseksi. Se perustuu yleensä terapeuttiseen keskusteluun tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin. Se on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Sen tarkoituksena on myös lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.

Coaching vs. koulutus

Koulutus tähtää tietojen opettamiseen, taitojen harjaannuttamiseen sekä kognitiivisten kykyjen kehittämiseen. Koulutus voi tähdätä tutkintoon tai täydentää osaamista.

Coachingilla ei ole mitään tekemistä urheiluvalmentamisen kanssa.

Coachingia ostettaessa on hyvä selvittää, että coachilla on oikeanlainen coaching-koulutustausta ja kokemus. Suomen Coaching—yhdistyksen coach—hausta löydät koulutettuja, monella eri taustalla olevia ammatti—coacheja.