Sari Ilo on Vuoden Coach 2021

28.10.2021

Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnaltaan merkittävästi edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa, edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään.

Vuoden Coach 2021 on oululainen Sari Ilo Coach, MCC, PsL, KM,  työ- ja organisaatiopsykologi, ja psykoterapeutti.  Hän toimii omassa yrityksessään Iloco Oy:ssa ja verkostokumppanina Coachingtoimisto Pointissa. Sari on kouluttanut sadoille esimiehille valmentavaa johtamisotetta, tehnyt akateemista tutkimusta ja yli 16 vuoden ajan coachannut niin yksilöitä kuin ryhmiä.

Pitkällä työelämän kehittämisurallaan lukuisissa organisaatiohankkeissa hän on edistänyt valmentavan kulttuurin kehittämistä rohkealla, kuuntelevalla ja merkityksellisiin kohtaamisiin kannustavalla tavalla.

Sari on mentoroinut monia ammatti-coacheja sekä kehittänyt työyhteisöjä, esihenkilöitä, johtajia ja johtoryhmiä valmentavalla työskentelyotteella. Hänellä on laajat ammatilliset verkostot coachingiin liittyen: hän on ollut viemässä coaching-alan kehittymistä Suomessa eteenpäin niin työelämässä kuin coach-kollegoiden parissa.

Sari Ilo on tutkinut coachingia toimijuuden näkökulmasta lisensiaatintyössään (Helsingin yliopisto) ja hänet on äskettäin hyväksytty Jyväskylän yliopiston psykologian tohtoriohjelmaan. Väitöstutkimuksessa  hän jatkaa työelämän coachiongin ja toimijuuden rakentumisen tutkimista. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti organisaation ja yksilön tavoitteiden välinen jännite ja sen vaikutus toimijuuteen.

”Intensiivinen läsnäolo, uskaltava ote ja myötätuntoisen tunnelman luominen tuottavat uskomukseni mukaan hyvää. Hyvä toteutuu erityisesti silloin kun asiakkaalle syntyy vankka tuntuma omasta pystyvyydestään eli siitä, että hänellä on kyky löytää selkeyttä kysymykseensä, löytää tuoreita näkökulmia  tilanteeseensa nimenomaan omista lähtökohdistaan. Tuen asiakasta oivaltamaan, ihmettelemään ja löytämään. Coaching voi olla hyvin käytännöllistä tai ratkaisuhakuista, mutta sen avulla voi myös päästä löytöretkelle itseensä, siksi arvostan sitä ammattikäytäntönä valtavasti”, Sari Ilo kertoo.

Suomen Coaching-yhdistys
Suomen Coaching-yhdistys on valinnut Vuoden Coachin vuodesta 2010 alkaen. Kaikki palkinnon saaneet ovat näkyviä coaching-alan vaikuttajia.

Suomen Coaching-yhdistys on jäsenmäärältään Suomen suurin coachingia ja valmentavaa otetta kehittävä yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on koota yhteen coachingista sekä valmentavasta ajattelu- ja toimintatavasta kiinnostuneet ja työssään niitä soveltavat henkilöt, lisätä coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta ja arvostusta ja edistää coachingin ja valmentavan otteen soveltavaa osaamista.

Mitä coaching on?

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa yksilöä tai ryhmää ottamaan käyttöön omia voimavarojaan, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching-prosessin myötä itsetuntemus paranee, omat vahvuudet kirkastuvat ja toimintamallit selkiytyvät. Valmennuksen tavoitteena on hyvinvoiva, itseään ohjaava ja omaa potentiaaliaan hyödyntävä yksilö/ryhmä, joka tietää mitä haluaa ja kykenee saavuttamaan sen.

Lisätietoja
Sari Ilo, puh. 050 321 4156 sari.ilo@iloco.fi

Annele Aarni-Wiklund, Suomen Coaching-yhdistys, puheenjohtaja, puh. 040 5522 764 info@coaching-yhdistys.fi