Coaching Day, Kirsi Kallio

Coaching Day, Kirsi Kallio