Tilannesidonnaisuus ja vuorovaikutus eettisestä näkökulmasta

Tilannesidonnaisuus ja vuorovaikutus eettisestä näkökulmasta – Eettisen illan satoa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan järjestämässä eettisessä illassa Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen, coach Peter Peitsalo herätti paikalla olijat pohtimaan, mikä eettisyydessä on itse kullekin tärkeää. Lisäksi keskusteltiin vuorovaikutuksesta ja tilannesidonnaisuudesta.

Kun jäsentilaisuudessa osallistujilta kysyttiin, mikä coachingin ja mentoroinnin eettisyydessä on heille tärkeää, nousi sana luottamus vahvasti esiin. Ajateltiin, että eettiset ohjeet luovat coachaukseen kehyksen, jolle pohjata oman ohjaustyön; ne luovat turvallisuutta sekä asiakkaalle että coachille. Kun coach perustaa oman työnsä eettisiin ohjeisiin, syntyy aitoutta ja arvostusta.

Luottamukselle rakentuva vuorovaikutus

Luottamus on coachauksessa jollakin tavalla läpileikkaavaa. Se määrittää, minkälaiseksi coaching-keskustelu muotoutuu coachin ja asiakkaan tai coachattavan välillä. Se liittyy siihen, miten ymmärtää toista ja mitä sanat merkitsevät. Ja erityisesti se tarkoittaa sitä, että asiakas tietää, tuntee ja luottaa, että coach haluaa hänelle hyvää, coachilla on halu olla tukena ja kannustajana. Joku voi ajatella, että se on itsestään selvää mutta on tärkeää, että kaikki se välittyy coaching-keskusteluissa. Sitä myöten coachattava voi tulla ymmärretyksi ja kuulluksi.

Kun asiakas tietää, että coach haluaa hänelle hyvää ja on hänen puolellaan, syntyy tilanne, jossa mahdollistuu ajattelun haastamista: coach pyytää asiakasta kertomaan enemmän, menemään pinnan alle ja syventämään ajattelua kannustamalla kertomaan vielä vähän enemmän. Vaikka asiakas saattaisi kokea tilanteen jopa epämieluisana, hän voi koko ajan luottaa siihen, että coach vie prosessia eteenpäin ja toimii asiakkaan parhaaksi.

”Eettiset ohjeet ovat coachingin ydin ja coachin selkänoja,
joihin coach pohjaa toimintaansa erilaisissa tilantessa.”
Peter Peitsalo

Tilannesidonnaisuus coachingissa

Jonathan Passmore, yksi tunnetuimmista coachingin tutkijoista, on todennut, että useimmat coachit ottavat huomioon tilannesidonnaisesti erilaisten ihmisten ajatukset, tunteet ja tarpeet. Eettiseen päätöksentekoon vaikuttavat siis tilannetekijät, motiivit ja mukana olevat ihmiset.

Coachien kokemusten erilaisuus on tekijä, joka vaikuttaa heidän päätöksentekoon, kun tullaan eettisen kysymyksen tai dilemman äärelle: päätöksentekoon vaikuttavat tilannetekijät, se, minkälaisia motiiveja ihmisellä on ja toisaalta tilanteessa mukana olevat ihmiset.

Coaching on tavoitteellista ohjausta. Mutta kumpi on tärkeämpää: se, että toimii tavalla, jolla asiakas saavuttaa tavoitteet vai se, että coach toimii oikein? Toisessa hyveenä on tavoitteen saavuttaminen ja toisessa oikein toimiminen – kumman tien coach valitsee?  Nimenomaan tähän Passmore viittaa, kun hän sanoo, että coachin toiminta on tilannesidonnaista; coachin on luettava tilannetta herkällä otteella; hän on lähellä coachattavan ajatusmaailmaa ja tunnustelee tilannetta. Ei ole olemassa mitään pysyvää toimintamallia, miten näitä tilanteita voidaan ratkaista.

Passmore sanoo, että avain hyvänä ja menestyvänä coahcina toimimiseen on se, että coacheilla on tietoisuutta ja toisaalta eettistä ajattelua, joita he reflektoivat. Yhtälailla reflektoinnin keskiössä tulee olla pohdintaa arvoista, omista toimintamalleista, erilaisista asiakaskohtaamisista ja miten kaikki nämä seikat, koko coaching-systeemi, vaikuttavat päätöksentekoon, jota coach coachatessaan tekee.

Tilannesidonnaisuus on coachingissa tärkeä sana. Coaching-tapaamiseen vaikuttavat esimerkiksi se, missä mielentilassa asiakas tulee tapaamiseen ja mitä hänellä on sillä hetkellä mielessään. Coach ei voi etukäteen päättää, minkä asian hän kulloinkin laittaa tärkeimmäksi, koska coach ei voi tietää, mitä asiakas coachaukseen tullessaan nostaa keskusteluun. Tämä vaatii coachilta tilanneherkkyyttä olla koko ajan kuulolla ja pitkillä tuntosarvilla, missä kulloinkin mennään, lukien asiakasta, miettien tämän arvoja ja tälle tärkeitä asioita, jotta coach olisi täysin asiakkaan palveluksessa.

Eettinen ilta järjestettiin 23.8.2021

Eettinen toimikunta

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on ICF Finland ry:n, EMCC Finland ry:n ja Suomen coaching-yhdistyksen yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova toimielin. Toimikunta on riippumaton ja toimii itsenäisenä toimielimenä. Eettinen toimikunta tarjoaa palveluitaan kaikille sitä tarvitseville katsomatta sitä, onko tarvitsija jonkin edellä mainitun yhdistyksen jäsen vai ei.

Jos et vielä ole Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen, liity nyt, ja olet osa Suomen suurinta coach-yhteisöä